قطعات

قطعات اپتیکی

قطعات اپتیکی المان هایی هستند که در سیستم های اپتیکی و لیزری استفاده می شوند. این قطعات به منظور انتقال یا تغییر در جهت و رفتار نور استفاده می شوند و قابلیت تغییر ماهیت، تقویت یا تولید نور ندارند.

قطعات اپتو مکانیک

قطعات اپتو مکانیک، قطعات مربوط به نگهداری ادوات اپتیکی، تنظیم ادوات در راستای مناسب، ساخت چیدمان های آزمایشگاهی و نمونه های اولیه و نهایی هستند که بسته به نوع و ابعاد المان اپتیکی استفاده شونده دارای ابعاد و خصوصیات مختص به خود هستند.

دستگاههای اندازه گیری

این المان ها برای اندازه گیری پارامترهای پرتو لیزر استفاده می شوند.

بلور ها

بلور یک ماده جامد است که عوامل سازنده آن مثل اتم ها یا مولکول ها در یک ساختار میکروسکوپی با نظم بسیار زیاد مرتب شده اند و یک شبکه بلوری تشکیل می دهند که در تمامی جهات گسترده و تکرار می شود که بسته به نوع ساختار در کاربری های متفاوت قابل استفاده است. بلور های لیزری وظیفه تولید و تغییر طول موج در سیستم های لیزری دارند. بسته به نوع بلور استفاده شده در چیدمان لیزری می توان به تولید لیزر، تقویت لیزر، پالسی کردن لیزر و تغییر طول موج لیزر پرداخت.

الکترونیک

لیزر دیود وسیله ای نیمه رساناست که می تواند به طور مستقیم با استفاده از جریان الکتریکی در پیوندگاه خود شرایط تولید لیزر را به وجود اورد. با اعمال ولتاژ به نیمه رسانا، انتقال p-n اجازه باز ترکیب الکترون با حفره را می دهد که نتیجه اش تولید فوتون است که فرآیندی خود به خودی می باشد. برای رسیدن به حالت القایی این فرآیند باید بیشتر ادامه داده شود تا نور با فاز، همدوسی و طول موج یکسان تولید شود. نوع ماده نیمه رسانای انتخاب شده تعیین کنده طول موج نور تابش شده است که از ناحیه فروسرخ تا فرابنفش قابل تغییر است.

با ما در ارتباط باشید

    captcha