دستگاههای اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری وسایلی هستند که با استفاده از آن ها کمیت های فیزیکی اندازه گیری می شوند. در علوم فیزیکی، تضمین کیفیت و مهندسی، اندازه گیری فعالیتی است که کمیت های فیزیکی وقایع و اشیا دنیای واقعی را به دست آورده و مقایسه می کند. برای اندازه گیری های انجام شده و مقایسه شده واحد هایی تعریف می شود تا به طور واحد بتوان از آن ها و ادوات مشخص برای اندازه گیری مناسب استفاده شود.

برای اندازه گیری پارامتر های سیستم های لیزری نیز دستگاههای مخصوصی استفاده می شوند که رایج ترین آن ها در دسته های زیر قرار می گیرند:

1. دستگاههای اندازه گیری PF-MW- توان متر اپتیکی

2. دستگاههای اندازه گیری PF-ME- انرژی متر اپتیکی

3. دستگاههای اندازه گیری PF-MB- پروفایل گیر پرتو

4.دستگاههای اندازه گیری PF-MD-  فوتودیود

محصولات

PF-MW

خانواده دستگاههای اندازه گیری شامل توان متر اپتیکی

PF-ME

خانواده دستگاههای اندازه گیری شامل انرژی متر اپتیکی

PF-MB

خانواده دستگاههای اندازه گیری شامل پروفایل گیر پرتو

PF-MD

خانواده دستگاههای اندازه گیری شامل فوتودیود

با ما در ارتباط باشید

    captcha