اپتومکانیک

علم ساخت و نگهداری ادوات و وسایل اپتیکی و مکانیک های در بر گیرنده آن ها می باشد که شامل تولید المان های زیر می باشد:

  •  مونت های اپتیکی
  • مونت های آینه
  • طبقه های انتقال
  • طبقه های حرکتی و چرخشی
  • پست ها و پایه ها
  • پیچ های میکرومتری
  • ریل های اپتیکی 
 دسته بندی زیر  توسط مجموعه پرتو فن در این قسمت در نظر گرفته شده اند:
1. اپتومکانیک PF-MP- پایه، مونت و متعلقات
2. اپتومکانیک PF-MM- مونت های اپتیکی
3. اپتومکانیک PF-MT- میز اپتیکی
4. اپتومکانیک PF-MR- ریل و واگن

محصولات

PF-MP

خانواده اپتومکانیک شامل پایه، مونت و متعلقات

PF-MM

خانواده اپتومکانیک شامل مونت های اپتیکی

PF-MT

خانواده اپتومکانیک شامل میز اپتیکی

PF-MR

خانواده اپتومکانیک شامل ریل و واگن

با ما در ارتباط باشید

    captcha