قطعات اپتیکی

قطعات اپتیکی المان هایی ساده هستند که در سیستم های اپتیکی استفاده می شوند. این قطعات به منظور انتقال یا تغییر در جهت و رفتار نور استفاده می شوند و قابلیت تغییر ماهیت، تقویت یا تولید نور ندارند. با توجه به نوع رفتاری که هریک از این المان ها از خود نشان می دهند، می توان چیدمان های مختلف با کاربری های متفاوت در زمینه های مختلف اپتیکی ایجاد کرد. این المان ها بسته به نوع کاربری دارای یک پوشش اپتیکی برای یک طول موج یا بازه طول موجی مشخص می باشند که عباتند از:

1- آینه ها- PF-OM– المان های تشکیل دهنده مسیر نور و تشدید کننده

2- عدسی ها- PF-OL– المان های متمرکز و پهن کننده نور در اشکال مختلف

3- منشور ها- PF-OP– المان های شکننده نور با قابلیت جداسازی مولفه نوری

4- توری های پراش- PF-OG– المان های شکننده نور با قابلیت تجزیه نور به مولفه های تشکیل دهنده با قدرت بالا

5- فیلتر ها- PF-OF– المان های عبور دهنده یا جذب کننده در یک طول موج یا بازه طول موجی

6- پنجره ها- PF-OW– المان های عبوردهنده طول موج یا بازه طول موجی خاص

7- اپتیک های پلاریزاسیونی- PF-OZ– المان تغییر دهنده چرخش هندسی نور

8- مقسم های پرتو- SPF-OB– المان های جدا کننده طول موج های مشخص

9- ایزولاتور ها- PF-OI– المان های یک طرفه کننده مسیر نور

10- پخش کننده ها- PF-OD– پخش کننده نور و تضعیف کننده شدت

11- سیستم – PF-OS– ترکیب المان های مختلف با کاربری خاص

محصولات

PF-OM

آینه های لیزری المان اصلی و تشکیل دهنده مسیر نور و تشدید کننده

PF-OL

عدسی ها المان های متمرکز و پهن کننده نور در اشکال مختلف

PF-OP

منشور ها المان شکننده نور با قابلیت جداسازی مولفه های نوری

PF-OG

توری پراش المان شکننده نور با قابلیت تجزیه نور به مولفه های تشکیل دهنده با قدرت بالا

PF-OF

فیلتر ها المان های عبور دهنده یا جذب کننده در یک یا بازه طول موجی مشخص

PF-OW

پنجره ها المان های عبور دهنده یک یا بازه طول موجی مشخص

PF-OZ

اپتیک پلاریزاسیونی المان تغییر دهنده چرخش هندسی نور

PF-OBS

مقسم های پرتو المان های جدا کننده طول موج های مشخص

PF-OI

ایزولاتور های اپتیکی المان های یک طرفه کننده مسیر اپتیکی

PF-OD

پخش کننده المان پخش کننده و تضعیف کننده شدت نور

PF-OS

سیستم ها ترکیبی از المان های اپتیکِی برای یک کاربری خاص

با ما در ارتباط باشید

    captcha